SF-Caravan Kaarina ry, Rantamäentie 170, 21620 Kuusisto kuusisto@sfckaarina.com 0407644911

SF-Caravan Kaarina Ry

SF-CARAVAN KAARINA RY:N SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kaarina ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kaarina.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää liiton liittokokous.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvojen käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä perheitten kesken. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a.) pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvon turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,
b.) pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,
c.) harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,
d.) järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä
e.) tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä, harjoittaa ravitsemisliikettä korkeintaan yhdessä liikepaikassa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liitonjäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää ”SF-Caravan” tai, ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.

3§ JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhe-, nuoriso-, ulko-, yhteisö- ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.
Perhejäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva jäsen.
Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö.
Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen.
Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.
Ainaisjäseniä ovat sellaiset varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet 20 vuoden jäsenmaksun kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuista.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä ennen sen jäsenkauden alkua, jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa luopua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.
Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuunottamatta suorittaa syyskokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsen- tai ainaisjäsenmaksun.

4§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kevät- ja syyskokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa ulkojäsenellä eikä yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. käsitellään muut hallituksen ja jäsenten kokoukselle esittämät asiat, joista jälkimmäiset on toimitettava hallitukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
2. valitaan tilejä tarkastamaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja,
3. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
4. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta,
5. päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista,
6. valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin,
7. valitaan jäsenet mahdollisesti tarvittaviin toimikuntiin,
8. käsitellään muut hallituksen ja jäsenten kokoukselle esittämät asiat, joista jälkimmäiset on toimitettava hallitukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua.

5§ YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen, tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä, tai se taikka ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, määräyksen mukaisesti.

7§ TILIT
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa syyskokouksessa valitut tilintarkastajat, joiden tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

8§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.

9§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkautumisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päätettäessä viimeisen kokouksen tehdyn päätöksen mukaisesti.

DutchEnglishFinnishFrenchGermanItalianSpanish